Transmurale werkafspraken

In de ideale situatie wordt bij elke patiëntoverdracht tussen zorginstellingen en ook naar de thuissituatie (thuiszorg, huisarts) goed en tijdige informatie overgedragen als de patiënt drager is van een BRMO. Op die manier kan de ontvangende zorgverlener tijdig de juiste (isolatie)maatregelen nemen en zo helpen we de transmissie van BRMO tegengaan. Helaas gaat dit nog niet altijd op de juiste manier en daarom heeft VWS aan de AMR-zorgnetwerken opdracht gegeven deze overdracht te verbeteren.

Rondetafelgesprekken regionaal

In de periode september 2019 tot het met september 2020 (met een pauze tijdens de eerste lockdown) hebben leden van de projectgroep Transmurale Werkafspraken in Zuidwest Nederland onderzocht wat goed gaat met de transmurale BRMO-informatieoverdracht en wat er beter kan. Daarover is gesproken met sleutelpersonen van negen ziekenhuizen en hun laboratoria en van een aantal verpleeghuizen. Deze rondetafelgesprekken leverden naast inzicht voor het regionale project ook bewustwording binnen de eigen organisaties op. Na ieder rondetafelgesprek zijn er al interne verbeteracties in gang gezet om de transmurale overdracht voor BRMO te verbeteren.

Landelijk kader transmurale werkafspraken

De andere negen AMR-zorgnetwerken in Nederland hebben eenzelfde opdracht op transmurale werkafspraken voor BRMO. Daarom hebben alle projectleiders transmurale overdracht van negen zorgnetwerken hun krachten gebundeld. De analyses van knelpunten kwamen overeen tussen de regio’s. De regio’s hebben gezamenlijk een kader gemaakt over hoe de ideale BRMO-informatieoverdracht er uit ziet: Landelijke transmurale werkafspraken Bijzonder Resistente Micro Organismen. Zorg voor een complete overdracht. Je vindt dit document hier. Dit kader is in de winter van 2020/2021 in elk AMR-zorgnetwerk vastgesteld door het Regionaal Coördinatieteam en de AMR-stuurgroep.

BRMO onderdeel van landelijke informatiestandaarden

Eén van de belangrijkste knelpunten is het (eenduidig) kunnen melden van BRMO-dragerschap bij een patiënt in het digitale patiëntendossier. Vanuit het patiëntendossier moet de informatie in de overdracht naar de volgende behandelaar automatisch worden opgenomen. De verbetering hiervan vraagt om een landelijke aanpak. Namens alle zorgnetwerken is daar één projectleider op ingezet. Bij NICTIZ wordt gevraagd om BRMO voortaan op te nemen in de zogenaamde informatiestandaarden. Dat komt het eenduidig vastleggen en (statische) uitwisselbaarheid ten goede, via de Basisgegevensset Zorg, eOverdracht en Huisartsenoverdracht. De volgende stap wordt het mogelijk maken van dynamische uitwisseling van BRMO-informatie.

Implementatieplan verbeteren transmurale overdracht BRMO

Het landelijk kader wordt de komende periode vertaald in regionale implementatieplannen. In onze regio heeft het bestuur van de Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) aangegeven om de transmurale overdracht in algemene zin te willen verbeteren, en BRMO daarin te willen opnemen. De ziekenhuizen in Zuid-Holland Zuid (Albert Schweitzer Ziekenhuis en Beatrix Ziekenhuis) hebben zelf ook al initiatieven ter verbetering van overdracht. We onderzoeken of het mogelijk is om hierin de samenwerking op te zoeken. Dat doen we ook in Zeeland met de twee Zeeuwse ziekenhuizen (Admiraal de Ruyter Ziekenhuis en ZorgSaam).

 

Vragen en input: welkom!

Wil je een bijdrage leveren aan dit onderwerp? Bel of mail dan naar Shirley Visser

06-50 16 22 56 of s.visser-triep@erasmusmc.nl

 


< activiteitenoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam