1. Wat is het doel van het regionaal risicoprofiel?

Eén van de 12 taakgebieden die door VWS is opgesteld is het opstellen van een risicoprofiel. (Voor alle 12 taakgebieden zie bijlage 5). Het risicoprofiel dient ervoor om inzicht te geven in de verschillende risico’s op het gebied van ABR in de regio van het zorgnetwerk. Het is een hulpmiddel om prioriteiten te stellen voor beleid en maatregelen om risico’s op het gebied van ABR te beheersen.

Met risico’s worden risico’s bedoeld op het terrein van ontstaan en vóórkomen van ABR. Voorbeelden zijn uitbraken, toename van dragerschap van bepaalde BRMO in een populatie, stijging van een bepaald type zorg gerelateerde infectie, onjuist gebruik van antibiotica en transmissie van BRMO van dieren op mensen. Ook risico’s op organisatorisch en bestuurlijk vlak die van invloed zijn op het al dan niet (kunnen) beheersen van ontstaan en vóórkomen van ABR zijn belangrijk om in kaart te brengen. Denk hierbij aan gebrek aan risicobewustzijn, onwil om in te grijpen, gebrekkige informatie-uitwisseling, financiële aspecten en belemmeringen om tot een sluitende (keten)aanpak te komen.

Het risicoprofiel is tot stand gekomen door expert meningen van (zorg)professionals uit de regio en door cijfers uit onder meer het CBS. Het risicoprofiel is een document dat continu zal worden bijgewerkt op basis van nieuwe bevindingen dan wel verdiepingsslagen.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam