8. Transmurale overdracht

Het komt voor dat patiënten verschillende zorgverleners zien en op wisselende locaties verblijven. Het is belangrijk dat relevante informatie over de patiënt wordt overgedragen als een patiënt een andere zorgverlener ziet of verhuist naar een andere locatie. Een goede transmurale overdracht van patiëntinformatie rondom dragerschap van BRMO zorgt ervoor dat de nieuwe zorgverlener maatregelen kan treffen om transmissie te voorkomen. Worden er geen of niet tijdig preventieve maatregelen genomen dan ontstaat er een risico op transmissie. Omdat ziekenhuizen veel screenen op BRMO is het vooral bij ziekenhuizen van groot belang dat deze informatie in het geval van overdracht wordt gecommuniceerd met de huisarts én de zorgverlener van de instelling waar hij naartoe wordt overgeplaatst.

Medische overdracht tussen zorgverleners

De aanvrager van de kweek is verantwoordelijk voor de communicatie over de uitslag. Op dit moment maakt informatie omtrent dragerschap van BRMO onvoldoende onderdeel uit van de medische overdracht. Zo ‘labelen’ huisartsen de bekende BRMO-patiënten onvoldoende bij een overdracht naar een zorginstelling, is BRMO in veel gevallen (nog) geen vast item bij de overdacht van verpleeghuis naar ziekenhuis en komt het nog vaak voor dat ziekenhuizen de BRMO-informatie niet of te laat communiceren met de zorgverlener waaraan de patiënt wordt overgedragen, zeker in het geval waarbij de kweekuitslag binnenkomt op het moment dat de patiënt al is ontslagen uit het ziekenhuis. 

Dat de communicatie vanuit ziekenhuizen suboptimaal is komt mede door het EPD. Informatie over BRMO wordt veelal niet automatisch opgenomen in het EPD. In het geval het wel in het EPD is opgenomen is het geen verplicht in te vullen veld en/of wordt de informatie niet automatisch overgenomen in de medische overdracht. Ook komt het voor dat de informatie de juiste zorgverlener niet bereikt omdat niet duidelijk is waar de patiënt na ontslag uit het ziekenhuis verblijft. Bij een overplaatsing van een patiënt vanuit een ziekenhuis is het transferbureau van het ziekenhuis veelal betrokken. Wat het beleid van deze bureaus is omtrent BRMO is onbekend.

Informatie-uitwisseling tussen laboratoria

Niet alleen informatie-uitwisseling tussen de verschillende zorgverleners is van belang, maar ook tussen laboratoria. Diagnostiek van één patiënt vindt soms bij verschillende laboratoria plaats. De uitwisseling van de informatie tussen de laboratoria is niet altijd goed. Naast een gebrek in de communicatie speelt hier ook de huidige regelgeving (AVG-wet) een rol. De AVG-wet legt een aantal restricties op over de inhoud van informatie die uitgewisseld mag worden.

Rollen bij dragerschap

Naast informatieoverdracht dienen er ook duidelijke afspraken te worden gemaakt over rollen en verantwoordelijkheden bij mogelijk dragerschap. Op dit moment is het erg versnipperd waarbij iedereen wel iets doet, maar waarbij niet duidelijk gecommuniceerd wordt. Duidelijke communicatie wie wanneer aan zet is, is van belang in zowel de koude als warme fase.

Patiëntinformatie

Ook voor de patiënt is het niet altijd duidelijk bij wij hij terecht kan met vragen over zijn dragerschap dan wel behandeling zodra hij weer naar huis gaat. Het Maasstad Ziekenhuis en het Adrz hebben een infectiepoli waar patiënten met een MRSA naartoe gaan voor behandeling. 

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam