Bijlage 5 – Activiteiten zorgnetwerk subsidieperiode mei 2021 tot en met april 2023

 1. het zorgen voor een up-to-date beeld in de regio op het gebied van ABR en infectiepreventie, door het periodiek bijstellen van het regionaal risicoprofiel en beheersplan;
 2. het bevorderen van de regionale dekkingsgraad en de doelmatigheid van landelijke surveillance door:
  1. het stimuleren van medisch microbiologische laboratoria, zorginstellingen en zorgverleners in de regio tot deelname aan nationale surveillance van uitbraken en dragerschap van resistente micro-organismen, antibioticagebruik en zorginfecties;
  2. het vervullen van een verbindingsrol en het samenwerken met het Centrum infectieziektebestrijding om in de regio voldoende deelname aan landelijke surveillance van antibioticagebruik, zorginfecties en antibiotica resistentie te bewerkstelligen, zodat een goed en gestandaardiseerd regionaal en nationaal beeld ontstaat.
 3. het maken van transmurale werkafspraken over het delen van informatie over BRMO-dragerschap binnen het regionale zorgnetwerk ABR, evenals het stimuleren van de implementatie, het daadwerkelijke gebruik en de doorontwikkeling van de regionale transmurale werkafspraken door zorgaanbieders;
 4. het verbeteren van de infectiepreventie en het verminderen van het aantal zorginfecties in de regio door het stimuleren en faciliteren van het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de infectiepreventie in zorginstellingen en zorgorganisaties, volgens een uniforme werkwijze;
 5. het stimuleren en faciliteren dat zorgaanbieders het regionale zorgnetwerk gebruiken voor advies over bestrijdingsmaatregelen bij uitbraken van BRMO, en dat het regionale zorgnetwerk ABR ondersteuning biedt bij te nemen bestrijdingsmaatregelen;
 6. het verzorgen, stimuleren en ondersteunen van kennisdeling en deskundigheidsbevordering over infectiepreventie en ABR aan instellingen en professionals werkzaam (of in opleiding) in de extramurale en intramurale zorg;
 7. het bevorderen van juist voorschrijven van antibiotica door zorgaanbieders in de regio, bijvoorbeeld door het stimuleren van het gebruik van spiegelinformatie;
 8. het gezamenlijk, met alle regionale netwerken, ontwikkelen van een beperkt aantal indicatoren (SMART) die de impact van de activiteiten van de RZN in kaart brengt op het gebied van:
  1. Kwaliteit en reikwijdte van het regionale zorgnetwerk ABR;
  2. Resultaat van de inhoudelijke taken, zoals surveillance, infectiepreventie, voorkomen verspreiding ABR en juist gebruik van ABR.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam