Bijlage 1 – Samen­werkingsver­banden en netwerken

Georganiseerde beroeps- en brancheverenigingen in Zuidwest-Nederland

GGD/GHOR:

GHOR & GGD Rotterdam-Rijnmond

GHOR & GGD Zeeland

GHOR & GGD Zuid-Holland Zuid

Verenso: Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde

Verenso Randstad Zuid (Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid)

Verenso Brabant-Zeeland

VHIG: Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg. Deskundigen infectiepreventie.

VHIG Rotterdam-Rijnmond & Zuid-Holland Zuid & DI-ers vanuit Gouda

VHIG Zeeland

V&VN Transferverpleegkundigen en sociaal verpleegkundigen (GGD-werkterrein)

Afdeling Rotterdam

Afdeling West-Brabant/Zeeland (alleen deel Zeeland)

LHV-kringen

LHV West-Nederland, kring distr. Rotterdam

LHV Zuidwest-Nederland, kring Zeeland

LHV Zuidwest-Nederland, kring Zuid-Holland Zuid

 

Zorggroepen van huisartsen.

Conforte: Bestuurders V&V en thuiszorg in Rotterdam-Rijnmond. Conforte is samen met SRZ en de GGD’en verantwoordelijk voor MUIZ.

 

SRZ: Stichting Rotterdamse Ziekenhuizen. SRZ is verantwoordelijk voor het project Handen uit de Mouwen. SRZ is samen met Conforte en de GGD’en verantwoordelijk MUIZ.

Stichting Drechtzorg (regio Dordrecht) bestuurlijk overleg tussen vele partijen uit de zorg waaronder ziekenhuizen, VV&T, huisartsen, laboratoria, apothekers, zorgverzekeraars en GGD Zuid-Holland Zuid. Voor de precieze deelnemers zie: https://www.drechtzorg.nl/leden/.

Overige structurele overleggen in de regio                  

Naast overleggen die plaatsvinden tussen leden van bovengenoemde beroeps- en brancheverenigingen vinden er ook de volgende structurele overleggen tussen zorgprofessionals plaats:

 • Halfjaarlijks BRMO-overleg in Zeeland. Dit is een provinciaal overleg met GGD Zeeland, artsen-microbioloog en specialisten ouderengeneeskunde. Het doel is opstellen van regionale richtlijnen, informatie delen en netwerken.
 • VIP-overleg in Zuid-Holland Zuid. Dit is een regionaal overleg met GGD Zuid-Holland Zuid en specialisten ouderengeneeskunde.
 • RIO: Regionaal Infectieziekteoverleg. Het RIO is op afroep bestemd voor artsen-microbioloog, deskundigen infectiepreventie en de GGD-artsen infectieziekten van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid.
 • POI: Provinciaal Overleg Infectieziekten. Overleg tussen de GGD’en uit de provincie Zuid-Holland.
 • Farmaco Therapie Overleg. Huisartsen en apothekers.

ROAZ

Zorgaanbieders van acute zorg hebben op basis van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) de opdracht gekregen om afspraken te maken over zowel de reguliere acute zorg als de opgeschaalde acute zorg (tijdens ramp of crisis). Zij zijn daarom binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) met elkaar verbonden. Zij werken samen aan verbetertrajecten om acute zorgketens verder te stroomlijnen. Zo draagt het ROAZ bij aan de continue verbetering van kwaliteit en bereikbaarheid van de acute zorg. Het ROAZ Zuidwest-Nederland is gepositioneerd in het ErasmusMC.

Het ROAZ heeft de volgende taken:

 • In kaart brengen van het acute zorgaanbod in de regio;
 • Inzicht in en oplossen van witte vlekken in bereikbaarheid;
 • Afstemming van activiteiten tussen aanbieders van acute zorg;
 • Ondersteuning voor goede voorbereiding op geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.

Consulenten in de regio

Er zijn verschillende consulenten werkzaam in de regio die een belangrijke schakel zijn tussen verschillende regionale en landelijke partijen en die de regio kunnen ondersteunen indien gewenst (zie: https://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Regionale_infectieziektebestrijding). De volgende consulenten zijn er:

 • Regionaal arts consulenten (RAC): De regionaal arts consulenten (RAC’ers), die deels bij de GGD en deels bij het RIVM werken, zorgen voor een verbinding tussen het RIVM en de regio, voor brede verspreiding van kennis, kunnen de regio ondersteunen en zijn bij uitbraken van infectieziekten een belangrijke schakel tussen de verschillende partijen.
 • Consulenten openbare medische microbiologie (COM): In Nederland zijn er vier consulenten openbare medische microbiologie.
 • Regionaal epidemiologisch consulenten (REC): De regionaal epidemiologisch consulenten (REC’ers), die deels bij de GGD en deels bij het RIVM werken, zorgen voor een verbinding tussen het RIVM en de regio met name qua ABR-data en zullen epidemiologisch en methodologische ondersteuning bieden op het gebied van ABR indien gewenst.
 • Regionaal tuberculose consulenten (RTC): De regionaal tuberculoseconsulent (RTC’er) is liaison tussen het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM en de GGD’en in haar regio’s. De RTC’er initieert en begeleidt projectmatige samenwerking tussen GGD’en, tussen regio’s, het CIb en/of andere ketenpartners, in nauwe samenwerking met collega artsen-tuberculosebestrijding.
 • Alimentair consulenten (AC) & regionaal veterinair consulenten (RVC):

Daar waar bij de regionale infectieziektebestrijding contact met en/of overdracht via dieren of voedsel aan de orde is, wordt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) betrokken. In haar rol als toezichthouder op de voedselproductieketen, kan zij een belangrijke rol vervullen bij bronopsporing en bestrijding en preventie van relevante infectieziekten. Om de samenwerking bij de regionale bestrijding en preventie van zoönose en voedsel gerelateerde infecties te versterken en uit te bouwen, zijn Regionaal Veterinair Consulenten (RVC) en Alimentair Consulenten (AC) aangesteld, allen in dienst van de NVWA.
RVC zijn toezichthoudende dierenartsen, opgeleid als specialisten diergezondheid. Alimentair Consulten (AC) hebben specifieke deskundigheid in levensmiddelenmicrobiologie en tracering in de voedselketen.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam