Stuurgroep

Rol Stuurgroep IP & AMR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland

De Stuurgroep van het IP & AMR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland (ZWN) is het besluitvormend orgaan voor IP & AMR ZWN en is formeel benoemd door het AB ROAZ. De Stuurgroep besluit over het activiteitenplan, de voortgang, de prioriteiten en de financiën. Ook helpt de stuurgroep bestuurlijk draagvlak bij de ketenpartners in de regio te organiseren. Zo hebben we als netwerk in de regio een aantal verbindingen te organiseren met lopende programma’s en activiteiten en bestaande bestuurlijke coalities. Met het uitgangspunt voor slimme agendavoering willen we door co-creatie of samenwerkingsafspraken gezamenlijk een stap verder zetten. Deze verbindingen hebben bestuurlijk draagvlak en ondersteuning nodig.

 • Sturing geven aan de realisatie van het activiteitenplan en de voortgang (inhoudelijk en financieel) van het IP & AMR-programma als geheel voor huidige subsidieperiode.
 • Bestuurlijk gezicht en aanspreekpunt, ambassadeurschap voor de missie en opdracht van het IP & AMR zorgnetwerk.
 • Verbindingen leggen met andere bestuurlijke coalities en regionale programma’s (zoals SRZ, Conforte, DVVD)  die het behalen van de taken kunnen versterken.
 • Accorderen van wijzigingen in de begroting binnen de huidige subsidieperiode.
 • Eventuele lastigheden met VWS/RIVM als opdrachtgever escaleren via LNAZ of rechtstreeks.

De stuurgroep kent een representatieve samenstelling wat betreft de betrokken ketenpartijen als de zorgregio als geheel. In de stuurgroep zitten ten minste de volgende partijen:

 • DPG GGD
 • RvB Erasmus MC als formele subsidieontvanger
 • Ziekenhuis algemeen
 • MML
 • VVT
 • Huisartsen

Een aantal partijen zijn agendalid en kunnen op thema aanhaken als de agenda daarom vraagt:

 • Gehandicaptenzorg
 • GGZ
 • Ambulancedienst

Leden stuurgroep

De stuurgroep wordt gevormd door:

Naam

Organisatie

Functie

Vertegenwoordiging in stuurgroep

Yvonne van Duijnhoven GHOR & GGD Rotterdam Rijnmond Directeur Publieke Gezondheid GHOR-en en GGD-en
Bibi Mason-Slingeland Erasmus MC Arts-microbioloog Opdrachtnemer Erasmus MC
Tessa van Maanen Spijkenisse Medisch Centrum Lid Raad van Bestuur Ziekenhuizen
Rebecca Hendriksen RLM Lid Raad van Bestuur Laboratoria
Andra Kranendonk Lelie Zorggroep Bestuurder Verpleeghuiszorg
Martine Uil-Boersma Rijnmond Dokters Medisch Directeur Huisartsen

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam