ROAZ

Het zorgnetwerk valt onder het Algemeen Bestuur van het ROAZ. Zorgaanbieders van acute zorg hebben op basis van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) de opdracht gekregen om afspraken te maken over zowel de reguliere acute zorg als de opgeschaalde acute zorg (tijdens ramp of crisis). Zij zijn daarom binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) met elkaar verbonden. Zij werken samen aan verbetertrajecten om acute zorgketens verder te stroomlijnen. Zo draagt het ROAZ bij aan de continue verbetering van kwaliteit en bereikbaarheid van de acute zorg. Het ROAZ Zuidwest-Nederland is gepositioneerd in het ErasmusMC.

Het ROAZ heeft de volgende taken:

  • In kaart brengen van het acute zorgaanbod in de regio;
  • Inzicht in en oplossen van witte vlekken in bereikbaarheid;
  • Afstemming van activiteiten tussen aanbieders van acute zorg;
  • Ondersteuning voor goede voorbereiding op geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam