Doorstart BRMO-praktijkoverleg naar….?

Inmiddels zijn we na een aantal Covid-golven een nieuwe subsidieperiode ingegaan. Gelukkig heeft Covid niet enkel negatieve aspecten gebracht, maar zijn er ook mooie nieuwe ontwikkelingen uit voortgekomen. Zo zijn we als zorgnetwerk veel breder gaan kijken naar infectiepreventie in het algemeen en beperken we ons niet bij alles tot enkel de BRMO’s. Ook hebben we in het delen van kennis ervaring opgedaan met digitale vormen van ervaringen delen zoals webinars.

Voordat Covid de wereld opschrikte organiseerden we in de regio een BRMO-praktijkoverleg. In dit overleg bespraken we opvallende regionale uitbraken met als doel er lessons learned uit te halen voor de zorgprofessionals in onze regio. Deze lessons learned konden vervolgens gedeeld worden met de regio via een poster of presentatie. Zie de bijlage voor de oorspronkelijke opzet. Binnen het zorgnetwerk bekijken we of en hoe we verder gaan met dit BRMO-praktijkoverleg. Met deze korte enquête vragen wij jouw input.

1. Zie je meerwaarde in het delen van kennis over BRMO-uitbraken in een multidisciplinair regionaal overleg?
Bij nee stopt de vragenlijst hier.
2. Voldoet hiervoor de vorm van het voormalige BRMO-praktijkoverleg of is een nieuwe vorm gewenst?

Geef aan of u het eens of oneens bent met de volgende stellingen:

3. Het overleg dient te worden uitgebreid naar uitbraken van infectieziekten in het algemeen.
4. Het overleg dient de vorm te krijgen van een signaleringsoverleg waarbij men pro-actief ontwikkelingen/opvallendheden signaleert.

5. Welke vorm heeft uw voorkeur voor dit overleg?

6. Gebruiken we in de regio genoeg van de beschikbare epidemiologische data om een dergelijk overleg voor te bereiden?
8. Is dit regionale praktijkoverleg in Zuidwest Nederland een aanvulling op de taak en opdracht van de drie regionale GGD-organisaties?

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam