Vanuit de werkgroep Transmurale werkafspraken

Geplaatst op: 24 augustus 2018

We willen de toename van resistentie tegen antibiotica in Nederland en ook in Zuidwest Nederland een halt toeroepen.

Om daar aan bij te dragen streven we vanuit de projectgroep transmurale werkafspraken in Zuidwest Nederland naar de volgende doelen:

  • Regionale eenduidigheid bij laboratoria voor medische microbiologie in Zuidwest Nederland v.w.b. hoe de laboratoria omgaan met de zes meest voorkomende BRMO’s (MRSA, ESBL, CPE, VRE, FAR en MDR): hoe ze detecteren, screenen en typeren, en hoe ze onderling communiceren over lab-uitslagen.
  • We vinden het belangrijk dat voor de eerstvolgende behandelaar in de zorgketen, én voor de patiënt met BRMO zelf, altijd duidelijk is wat de te nemen maatregelen zijn in geval van (potentieel) BRMO-dragerschap.
  • We willen dat de informatieoverdracht in de zorgketen over patiënten die (wellicht) BRMO-drager zijn, of uit een zorgomgeving komen waar sprake is van een uitbraak, optimaal verloopt. Ketendenken is daarmee onmisbaar.

Om die doelen te bereiken doen we het volgende:

  • Onder aanvoering van Greet Vos (Erasmus MC) en Tjaco Ossewaarde (Maasstad Ziekenhuis) maken de laboratoria voor medische microbiologie in Zuidwest Nederland samen BRMO-beleid over detecteren, screenen en typeren.
  • Er komt regionaal beleid over maatregelen/ handelingsperspectief bij BRMO in ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatie en thuis(achtige) setting, inclusief duidelijkheid voor patiënten zelf. Het initiatief hiervoor ligt bij de arts-microbiologen van de laboratoria, in afstemming met specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en thuiszorg. Voor de laatste groep wordt in Zeeland en Zuid-Holland Zuid in 2019 een bijscholing georganiseerd op het gebied van BRMO en infectiepreventie door GGD-artsen, in samenwerking met artsen-microbioloog en deskundigen infectiepreventie.
  • We maken transmurale werkafspraken in Zuidwest Nederland over informatie-uitwisseling over BRMO in de keten: tussen ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, huisartsen, woonzorgcentra, thuiszorgorganisaties en gehandicapteninstellingen, de regionale ambulancevoorzieningen en uiteraard ook de patiënt zelf. Deze instellingen en patiënten zijn allen zenders en ontvangers van informatie en zij bevinden zich in een zorgketen waarin informatie moet worden overgedragen over BRMO-dragerschap. Digitale informatiesystemen zijn belangrijk in deze opgave. Als we daar aanpassingen in nodig hebben, zijn we vaak afhankelijk van landelijke softwareleveranciers zoals Chipsoft (Hix) en Point. Om hier invloed op uit te oefenen werken we samen met andere zorgnetwerken en het bestaande landelijke digitale platform.

Onze aanpak is gevisualiseerd op één A4.

Op korte termijn wordt een enquête uitgezet in de zorginstellingen van Zuidwest Nederland vanuit het ABR-zorgnetwerk. Daarin zitten ook vragen over bovenstaande onderwerpen. Hiermee willen we inzicht verkrijgen in de huidige manier van werken en destilleren wat kansen zijn voor verbetering. Zo kunnen we daar concreet op inzetten bij de ontwikkeling van het BRMO-beleid van de laboratoria, het handelingsperspectief en de transmurale werkafspraken.

De komende maanden organiseert de projectgroep brainstormsessies over het thema “awareness”. Als je het ketendenken wilt versterken dan begint het immers met het vergroten van bewustzijn dát een patiënt en zorgprofessionals zich in een zorgketen bevinden. En dat het belangrijk is dat de professional na jou óók weet dat de nieuwe patiënt drager is van een BRMO, en wat daarmee gedaan moet worden. Samen met de professionals willen we uitwerken wat het concreet vraagt om de informatievoorziening in de zorgketen over BRMO op orde te krijgen.

Begin 2019 organiseert het ABR-zorgnetwerk een tweede editie van de regionale netwerkbijeenkomst. Ook daar zal het onderwerp op de agenda komen.

Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met projectleider Erika Kuilder via e.kuilder@dienstgezondheidjeugd.nl of 06-10417485.

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam