2.2 Wie zijn betrokken?

2.2 Wie zijn betrokken?

De Minister van VWS heeft in ons zorgnetwerk het (academisch) Ziekenhuis Erasmus MC aangewezen om alle relevante partijen (cure, care en publieke gezondheid) bij elkaar te brengen in een regionale stuurgroep. Er is voor gekozen om het Dagelijks Bestuur (DB) van de Regionale Organisatie Acute Zorg (ROAZ) te laten functioneren als stuurgroep voor de pilotperiode van het ABR Zorgnetwerk. Zie voor leden stuurgroep: http://abrzorgnetwerkzwn.nl/over-ons/stuurgroep/. Deze regionale stuurgroep heeft als taak om de voortgang van de 12 taken uit het functieprofiel van VWS (zie bijlage 5) en de financiën te bewaken. Daarnaast heeft de stuurgroep als taak om de bestuurders uit de eigen achterban mee te nemen in de ontwikkeling van het ABR Zorgnetwerk.

Naast de stuurgroep is er een regionaal coördinatieteam (RCT). Het RCT draagt zorg voor de coördinatie van alle 12 taakgebieden waar we tijdens de pilotfase resultaten op willen behalen. Het RCT vergadert maandelijks. Dit team bestaat uit verschillende professionals: een arts-microbioloog, arts maatschappij en gezondheid, deskundige infectiepreventie, internist-infectioloog, specialist ouderengeneeskunde, huisarts, datamanager en/of epidemioloog en de netwerkcoördinator. Zie voor leden RCT: http://abrzorgnetwerkzwn.nl/over-ons/rct/.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam