5.6 Gehandicaptenzorg

5.6   Gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een lichamelijke beperking (problemen met bewegen, zien of horen) en/of verstandelijke beperking (beperkt in intellectuele en sociale ontwikkeling). Een deel van deze mensen heeft hulp, ondersteuning of begeleiding nodig. Hoeveel zorg nodig is hangt af van de ernst van de beperking. Veel mensen hebben lichte of matige zorg nodig, bijvoorbeeld hulp in de huishouding of begeleiding op school of bij het wonen. Dit is ‘extramurale zorg’. Mensen met zeer ernstige lichamelijke en verstandelijke beperkingen hebben intensieve zorg nodig. Zij gaan meestal in een zorginstelling wonen. Dit heet ook wel zorg met verblijf of ‘intramurale zorg’. De zorginstellingen waarin deze laatste groep wonen zijn van belang als het gaat om verspreiding van ABR en infectieziekten.

Er zijn meerdere risico’s voor ABR en infectieziekten binnen de gehandicaptenzorg. Mensen met een verstandelijke (al dan niet in combinatie met een lichamelijke) beperking die in een instelling verblijven hebben een verhoogde infectiegevoeligheid. Dit kan ontstaan door lichamelijke kwetsbaarheid van het individu. Ook is er sprake van een verhoogd risico van verspreiding van ziektekiemen en het ontstaan van uitbraken van infectieziekten in de instellingen. Dit is als gevolg van het wonen in groepsverband in elkaars nabijheid, waarbij nog niet altijd evenveel aandacht is voor infectiepreventie. Instellingen voor gehandicapten maken bovendien onderdeel uit van een regionaal zorgnetwerk, waardoor er sprake is van uitwisseling van bewoners/cliënten met andere zorginstellingen (ook tussen instellingen voor gehandicapten, bijvoorbeeld in verband met dagbesteding). Daarmee is er risico op verspreiding van infectieziekten van en naar de instellingen voor gehandicapten.

Het belang van infectiepreventie staat nog niet overal hoog op de (bestuurlijke) agenda. De COVID-19-pandemie heeft het belang van infectiepreventie wel onder de aandacht gebracht. Het is belangrijk dat er onder meer tools worden aangereikt die passen binnen de (veelal huiselijke) context van de gehandicaptenzorg. Maar ook dat het een bestuurlijk gedragen thema wordt in onze regio.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam