8. Transmurale overdracht

Het komt voor dat patiënten verschillende zorgverleners zien en op wisselende locaties verblijven. Het is belangrijk dat relevante informatie over de patiënt wordt overgedragen als een patiënt een andere zorgverlener ziet of verhuist naar een andere locatie. Een goede transmurale overdracht van patiëntinformatie rondom dragerschap van BRMO zorgt ervoor dat de nieuwe zorgverlener maatregelen kan treffen om transmissie te voorkomen.

Op dit moment maakt informatie omtrent dragerschap van BRMO onvoldoende onderdeel uit van de medische overdracht. Zo ‘labelen’ huisartsen de bekende BRMO-patiënten onvoldoende bij een overdracht naar een zorginstelling en is BRMO in veel gevallen (nog) geen vast item bij de overdacht van verpleeghuis naar ziekenhuis. Omdat ziekenhuizen veel screenen op BRMO is het vooral bij ziekenhuizen van groot belang dat deze informatie wordt gecommuniceerd met de huisarts dan wel de zorgverlener van de instelling waar hij naar toe wordt overgeplaatst. Bij een overplaatsing van een patiënt vanuit een ziekenhuis is het transferbureaus van het ziekenhuis veelal betrokken. Wat het beleid van deze bureaus is omtrent BRMO is onbekend.

Niet alleen informatie-uitwisseling tussen de verschillende zorgverleners is van belang, maar ook tussen laboratoria. Diagnostiek van één patiënt vindt soms bij verschillende laboratoria plaats. De uitwisseling van de informatie tussen de laboratoria is niet altijd goed. Naast een gebrek in de communicatie speelt hier ook de huidige regelgeving (AVG wet) een rol. De AVG-wet legt een aantal restricties op over de inhoud van informatie die uitgewisseld mag worden.

Naast informatie-overdracht dienen er ook duidelijke afspraken te worden gemaakt over rollen en verantwoordelijkheden bij mogelijk dragerschap. Op dit moment is het erg versnipperd waarbij iedereen wel iets doet, maar waarbij niet duidelijk gecommuniceerd wordt. Duidelijke communicatie wie wanneer aan zet is van belang in zowel de koude als warme fase.

Ook voor de patiënt is het niet altijd duidelijk bij wij hij terecht kan met vragen over zijn dragerschap dan wel behandeling zodra hij weer naar huis gaat. Het Maasstad heeft een infectiepoli waar patiënten met een MRSA naartoe gaan voor behandeling. Mogelijk vormt een BRMO-loket voor de nazorg een oplossing.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam