Bijlage 5 – Twaalf taken regionaal zorgnetwerk

Uit het beleidskader van VWS:

De stuurgroep en het regionaal coördinatieteam hebben als taak het aanjagen, stimuleren en ondersteunen van de regionale actoren bij de uitvoering van de twaalf taken.

 1. Het zorgen voor een up-to-date beeld van de actoren in de regio die verantwoordelijkheden hebben op het gebied van antibioticaresistentie en infectiepreventie, en deze activeren tot deelname aan activiteiten van het regionale zorgnetwerk ABR. Het faciliteren van de samenwerking tussen de actoren uit het zorgnetwerk ABR. Daarnaast het stimuleren van verbinding tussen de regionale actoren en stimuleren dat zij zich verbinden aan de doelstellingen van het regionale zorgnetwerk ABR.
 2. Het stimuleren van medisch microbiologische laboratoria en zorginstellingen (te weten onder andere zorginstellingen in openbare gezondheidszorg, cure en care) in de regio tot deelname aan vastgestelde landelijke surveillance van antibioticaresistentie en zorginfecties. Het ondersteunen van deze landelijke surveillanceprogramma’s en de samenwerking met landelijke partijen, alsmede het stimuleren van samenwerking met andere regionale zorgnetwerken ABR voor activiteiten die gebaat zijn bij een landelijke aanpak of waarbij een landelijke uitrol in het vooruitzicht ligt. In de subsidieaanvraag staat expliciet welke standaarden er voor de activiteiten zullen worden toegepast en hoe de toe te passen functionaliteit aansluit op de duurzame landelijke informatievoorziening rondom ABR;
 3. Het maken van transmurale werkafspraken over het delen van informatie over BRMO-dragerschap binnen het regionale zorgnetwerk ABR. Het stimuleren van de implementatie, het daadwerkelijke gebruik en de doorontwikkeling van de regionale transmurale werkafspraken door zorginstellingen, zorgorganisaties en professionals die (geneeskundige) zorg verlenen binnen de openbare gezondheidszorg, cure en care, zodat er optimale informatiedeling over dragerschap en resistentie is;
 4. Het stimuleren van zorginstellingen, zorgorganisaties en professionals die (geneeskundige) zorg verlenen binnen de openbare gezondheidszorg, cure en care zodat zij aan landelijke partners regionale informatie beschikbaar stellen over dragerschap en resistentie en antibioticagebruik en zorginfecties in de OGZ, cure en care. Dit heeft tot doel te komen tot een betere landelijke en daarmee regionale dekkingsgraad van landelijke surveillanceprogramma’s, zodat deze informatie ook regionale zeggingskracht krijgt;
 5. Het helpen van het Centrum infectieziektebestrijding (Cib) met het inzicht verkrijgen van belemmerende en helpende factoren voor deelname aan surveillance. Ervoor zorgen dat beschikbare landelijke informatie over trends in antibioticaresistentie, antibioticagebruik en BRMO uitbraken op de juiste plekken in de regio terecht komt. Het stimuleren dat regionale actoren deze data gebruiken voor onderling overleg op regionaal niveau. De regionale behoefte aan informatie helder maken aan het Cib, zodat er voor het zorgnetwerk bruikbare informatie kan worden aangeleverd.
 6. Het bevorderen en faciliteren van communicatie tussen instellingen, binnen en tussen zorgdomeinen, over het vóórkomen van resistentie en uitbraken van BRMO in instellingen.
 7. Periodiek het regionaal risicoprofiel en beheersplan bijstellen, mede op basis van ontwikkelingen in trends in antibioticaresistentie, antibioticagebruik en uitbraken.
 8. Het verzorgen, stimuleren en ondersteunen van kennisdeling en deskundigheidsbevordering over infectiepreventie en antibioticaresistentie aan instellingen en professionals werkzaam in de extramurale en intramurale zorg, onder andere door in de subsidieaanvraag een communicatiestrategie en communicatiemiddelen te benoemen.
 9. Het stimuleren en faciliteren van het verkrijgen van inzicht in de regio in de kwaliteit van de infectiepreventie in instellingen en zorgorganisaties binnen de cure en care in het regionale zorgnetwerk ABR. Daarbij wordt bij voorkeur een uniforme werkwijze gebruikt, zodat vergelijken mogelijk is.
 10. Het stimuleren en faciliteren dat zorginstellingen binnen de cure en care hun maatregelen gericht op preventie van verspreiding van antibioticaresistentie in kaart brengen en delen met het regionale zorgnetwerk ABR.
 11. Het stimuleren en faciliteren dat – wanneer daartoe een verzoek wordt gedaan door de organisatie die verantwoordelijk is voor de bestrijding van een uitbraak van BRMO – het regionale zorgnetwerk ABR een platform is voor advies over bestrijdingsmaatregelen bij uitbraken van BRMO of ondersteuning biedt bij te nemen bestrijdingsmaatregelen.
 12. Het faciliteren dat de regionale actoren zich inspannen om bewustwording over juist voorschrijven van antibiotica te bevorderen. Het stimuleren van het toetsen van rationeel voorschrijven van antibiotica door middel van spiegelinformatie. Het verspreiden van kennis over een aantal activiteiten op het gebied van juist gebruik van antibiotica die aansluiten bij landelijke projecten.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam