Handen uit de mouwen

Handen uit de Mouwen

Handen uit de Mouwen bestaat sinds 2014 en is een project geïnitieerd door de stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ), met als doel de naleving van (hand) hygiëneregels door zorgprofessionals structureel te verbeteren. Uitgangspunt is om de zorg voor de patiënt in de regio Rotterdam-Rijnmond verder te verbeteren en veiliger te maken. Het doel is om het aantal ziekenhuis gerelateerde infecties te verminderen, alsook de hiermee gepaard gaande gezondheidsschade en kosten.

Waarom focus op handhygiëne?

Correct uitgevoerde handhygiëne helpt infecties te voorkomen en maakt de zorg veiliger; daarom is en blijft het van belang de handhygiëneregels onder de aandacht te brengen én na te leven.

Doelstelling

De doelstelling van het project is gebaseerd op drie basisregels:

  • De dienstkleding wordt op de juiste manier gedragen (volgens de opgestelde afspraak).
  • Medewerkers dragen geen hand- en polssieraden.
  • Medewerkers passen de 5 WHO-momenten van handhygiëne op de juiste wijze toe.

Om de naleving van de handhygiëneregels te verbeteren is het belangrijk dat medewerkers over voldoende kennis (wat en hoe) alsook awareness (waarom) beschikken.
Verder is het geven van feedback cruciaal om inzicht te krijgen in ‘hoe je het doet’, waar het misgaat en hoe je dit kunt verbeteren. Ook draagt het geven van feedback bij aan het gesprek over de noodzaak van handhygiëne en blijft het op deze manier leven op de werkvloer.
Jaarlijks vinden op de klinische afdelingen in alle deelnemende instellingen twee observatieronden plaats waarbij onafhankelijke observatoren de naleving van de handhygiëneregels bij zorgprofessionals in kaart brengen.
De verzamelde resultaten worden verwerkt tot een uitgebreide rapportage en de projectleiders van de afzonderlijke instellingen zorgen voor de verspreiding en terugkoppeling van de resultaten naar de units en afdelingen.
Na iedere observatieronde bespreken en analyseren de projectleiders onderling in alle openheid de resultaten op instellingsniveau, waarbij best practices worden gedeeld om van elkaar te kunnen leren.

Naast de observatieronden biedt ’Handen uit de Mouwen’ ook interventies aan zoals e-learning modules, teamtrainingen en observatorentrainingen. Iedere instelling kiest een eigen pakket aan maatregelen en interventies – passend bij de eigen situatie – om de naleving te verbeteren. De interventies blijken succes te hebben: in situaties met patiëntencontact wordt er nagenoeg nergens meer sieraden gedragen; kledingvoorschriften worden vrijwel volledig nageleefd en ook de naleving van de egels voor handhygiëne is verder verbeterd.

Uiteindelijk moet handhygiëne net zo vanzelfsprekend worden als tandenpoetsen en het dragen van autogordels. Mensen moeten zich bewust worden van nut en noodzaak, maar belangrijker nog is het feit dat een dergelijke cultuuromslag tijd kost.
‘Handen uit de mouwen’, als regionaal samenwerkingsproject, bewijst dat het helpt als we er samen voortdurend aandacht aan (blijven) besteden.

Voorbeelden van interventies

  • Ludieke actie ‘Wie is de mol’-acties , waarbij een zorgverlener met opzet ringen droeg om te kijken of collega’s hem hierop zouden aanspreken.
  • Posters verspreid, bijvoorbeeld met de afbeelding van een toiletbezoeker, met de vraag: ‘Waar waren jouw handen vandaag?’
  • QuickScans uitgevoerd door deskundigen infectiepreventie.
  • Tussentijdse handhygiëne observaties van collega’s op de Eigen afdeling.
  • Handalcohol voorzieningen verbeteren, zoals uitbreiding van het aantal handalcohol dipensers of heroverweging van de locatie van de handalcohol dispensers.
  • Hands-on training op klinische afdelingen door deskundige infectiepreventie, met een directe terugkoppeling van de resultaten.

Kennis- en Netwerkdag

Op 19 maart 2019 vond de jaarlijkse Kennis- en Netwerkdag Antibioticaresistentie Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland plaats, in samenwerking met Handen uit de mouwen, met als motto ‘Alleen samen kan je het verschil maken’.
Het was een dag vol ontmoetingen, inspiratie en interactie. Belangrijk was ook het delen van inzichten, kennis en ideeën.
Tijdens de sessies van Handen uit de Mouwen zijn onder andere de meest recente resultaten gepresenteerd, kregen de deelnemers een doorkijkje in de toekomstplannen, is er een vergelijking gemaakt tussen handhygiëne in ziekenhuizen en verpleeghuizen en zijn de belangrijkste barrières voor naleven van de handhygiëne regels aan bod gekomen.

De algemene presentatie van Handen uit de Mouwen van deze Kennis- en Netwerkdag vindt u hier. En de presentatie van de gegeven workshop hier.

Toekomst

‘Handen uit de Mouwen’ loopt nog tot eind 2019 en zal zeker een vervolg krijgen de komende jaren. Inmiddels zijn er gesprekken gestart om Handen uit de Mouwen ook verder uit te rollen in zorginstellingen in de gehele zorgregio Zuidwest Nederland.

Kijk voor meer informatie op de website van de stichting SRZ: http://www.stichting-srz.nl/project-handen-uit-de-mouwen

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam