Regionale parels Zuid-Holland Zuid

Vorming zorgnetwerk antibioticaresistentie Zuid-Holland Zuid

In verband met de vorming  van het zorgnetwerk antibioticaresistentie in Zuidwest Nederland, voert de GGD Zuid-Holland Zuid momenteel gesprekken met de vijftig zorginstellingen en de huisartsen en apothekers in Zuid-Holland Zuid.

In de gesprekken wordt de opdracht van het ministerie van VWS met betrekking tot de vorming van het zorgnetwerk antibioticaresistentie toegelicht. Vervolgens wordt de instelling gevraagd waar behoeften en ideeën liggen voor nadere regionale samenwerking en kennisdeling op het gebied van antibioticaresistentie en infectiepreventie. Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk benutten wat al bestaat qua netwerken en initiatieven in de subregio en daar op voortbouwen; zowel in Zuid-Holland Zuid als in Zuidwest Nederland.

De GGD Zuid-Holland Zuid stemt haar aanpak af met het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie Dordrecht – Gorinchem (hierna; RLM). De GGD Zuid-Holland Zuid en het RLM zijn beide vertegenwoordigd in het Regionaal Coördinatie Team van Zuidwest Nederland.

Afstemming in Zuid-Holland Zuid

In Zuid-Holland Zuid vinden de volgende overleggen plaats:

  • overleg tussen GGD Zuid-Holland Zuid, specialisten ouderengeneeskunde van de verpleeghuizen in Zuid-Holland Zuid en het RLM;

Doel: gezamenlijke ontwikkeling van richtlijnen m.b.t. infectiepreventie en antibioticagebruik

  • artsenoverleg GGD Zuid-Holland Zuid en RLM;

Doel: afstemmen van beleid en bestrijding van infectieziekten, surveillance en monitoring van signalen, trends en ontwikkelingen

  • structureel overleg GGD Zuid-Holland Zuid met de jeugdgezondheidszorg (wordt uitgevoerd door consortium van Rivas en Careyn);

Doel: afstemming van het beleid infectieziekten en bestrijding hiervan, in het bijzonder het rijksvaccinatieprogramma

  • overleg tussen de GGD Zuid-Holland Zuid, de deskundigen infectiepreventie van het Albert Schweitzer Ziekenhuis (Dordrecht) en het Beatrixziekenhuis (Gorinchem) en het RLM;

Doel: Surveillance, monitoring van signalen, trends en ontwikkelingen

  • stuurgroep multidisciplinaire infectiepreventie GGD ZHZ / RLM.

Doel: regionale dienstverlening t.b.v. multidisciplinaire infectiepreventie continu verbeteren, ieder vanuit specifieke expertise. Primair gericht op infectiepreventie en –bestrijding in verpleeg-en/ of verzorgingshuizen (woonzorgcentra) en andere centra

Scholing

De GGD Zuid-Holland Zuid geeft onder andere de volgende scholingen:

  • workshops over handhygiëne voor bijvoorbeeld scholen met speciaal onderwijs en voor kinderopvang;
  • scholing over Bijzonder Resistente Micro Organismen in huisartsenpraktijken en verpleeghuizen;
  • kennisatelier over de vaccinatiegraad in regio Zuid-Holland Zuid.

Publicatie

2x per jaar geven RLM en GGD Zuid-Holland Zuid gezamenlijk de Infectioscoop uit: een nieuwsbrief over infectieziekten en public health, waaraan antibioticaresistentie voortaan ook als vast onderwerp wordt toegevoegd.

https://rlm-microbiologie.nl/nieuws/infectioscoop-nr16-juni-2017/

 

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam